https://www.cialispascherfr24.com/

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

000261635
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
164
250
600
259202
414
9871
261635

Your IP: 34.232.62.209
2020-06-02 15:47

 

                           

ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง/ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร

 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล

 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


ประกาศคณะกรรมคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล

 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ

 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอิื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล ในตำแหน่งปลัดเทศบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  

 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง แก้ไขประกาศสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
           - ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน       จำนวน  1  อัตรา
           - ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                          จำนวน  1  อัตรา


 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ทำกิจกรรมภาคเรียนที่ 2

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ทำกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี โดยคณะเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กิจกรรมสันทนาการ โดย อ.มะลิวัลย์ ป่านเทพ และการพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ การฝึกการรำไทเก็ก โดย นางพิศสุดา แซ่เตีย ประธานชมรมไทเก็ก

ประชุมการจัดงานเทศกาลงานรักอ่าวลึก ครั้งที่ 11

นายสุขุม ขี่ทอง นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ เป็นประธานประชุมการจัดงานเทศกาลงานรักอ่าวลึก ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้

ข้อกฎหมาย

ข้อกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 ก 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

-พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 

-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 

-พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546