https://www.cialispascherfr24.com/

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

 

                           

ข้อมูลข่าวสาร

- คู่มือปฎิบัติเรื้องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เจตจำนงสุจริตทางการเมืองของผู้บริหารและสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- รายงานสถิติการเรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- รายงานสถิติการเรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
- การประะเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมความโปร่งใส

แบบขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

- แบบขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร                                              
- แบบขอรับบริการตามพระราชบัญญัติ
- แบบคำร้องศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
- รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์