https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

แบบคำร้องต่างๆ

กองคลัง

                     - แบบคำร้องเรื่อง
                     - แบบคำร้องและตัวอย่างการเขียนคำร้องขอต่อสัญญาเช่าแผงจำหน่ายสินค้า
                     - แบบคำร้องและตัวอย่างการเขียนคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร
                     - แบบคำร้องและตัวอย่างการเขียนคำร้องแจ้งบ้านว่างหรือหยุดประกอบกิจการ
                     - แบบคำร้องและตัวอย่างการเขียนคำร้องเรื่องขอถอนเงินมัดจำประกันสัญญา
                     - แบบคำร้องและตัวอย่างการเขียนคำร้องเรื่องขอปรับปรุงแผงจำหน่ายสินค้า
                     - แบบคำร้องและตัวอย่างการเขียนคำร้องเรื่องขอผ่อนผันชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                     - แบบคำร้องและตัวอย่างการเขียนคำร้องเรื่องขอโอนสิทธิเช่าแผงจำหน่ายสินค้า


กองช่าง
                     - ตัวอย่างการเขียนคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
                     - แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร


 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                     - ตัวอย่างการเขียนแบบคำขอรับใบอนุญาต
                     - แบบคำขอรับใบอนุญาต