https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  จำนวน ๑ คัน
-ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่องการจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
-ประกาศ การก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชัยศิริ หมู่ที่ 2
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชัยศิริ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)                                                                                                            - เอกสารราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                - เอกสารราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้
- ประกาศเทศบาล ตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชัยศิริ
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชัยศิริ
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                เอกสารราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                          - รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน
- ร่างประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                - ร่างเอกสารราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                    - รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อ รถถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ
-ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                     -เอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 20 ชุด                                                                                                                                                    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด 
- ประกาศร่าง เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                               - ร่างเอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 20 ชุด                                                                                                                                               - ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด 
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                                                 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย                                                 - เอกสารการประกวดการชื้อรถบรรทุกแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                                                   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 10     ลูกบาศก์เมตร                                                                                                                                          - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)        
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 8 ห้องเรียน(ปฐมฤกษ์) โรงเรียนอ่าวลึกใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Pavement ln-Place Recycing ถนนอ่าวลึกแหลมสัก กม.2+115 ถึง 3+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Pavement ln-Place Recycing ถนนอ่าวลึกแหลมสัก กม.2+115 ถึง 3+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิว      จราจร ถนนอ่าวลึก - แหลมสัก จาก กม. 3+000 ถึง กม.3+815
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้าง คูระบายน้ำ      ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนพร้อมคู    ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุวรรณฤทธิ์ ซอย 6