https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

aol2

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้จ้างเหมา

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้จ้างเหมา                                                        
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชัยศิริ
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 4
- ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 และถนนประชาอุทิศ ซอย 5
- สรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา จ้างเหมากาอสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอ่าวลึก - แหลมสัก จาก กม.3+000 ถึง กม.3+815 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนธารโบก
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนอ่าวลุึก - แหลมสัก กม.3+815 ถึง กม.4+240 ระยะทาง 0.425