https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา                                                                            
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกอ่าวลึกใต้
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชัยศิริ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผงกั้นสแตนเลส และมุ้งลวด ของ ศพด.
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้สูงอายุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล(ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาสวนสุขภาพและสวนสาธารณะของเทศบาล(ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนประสานมิตร ซอย 10 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยลุงมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3,4,7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 8 ห้องเรียน (ปฐมฤกษ์)โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ ซอย 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Pavement ln-Place Recycling ถนนอ่าวลึก - แหลมสัก กม.2+115 ถึง กม.3+000 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 4
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 และถนนประชาอุทิศ ซอย 5
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 1
- ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอ่าวลึก - แหลมสัก กม.ที่ กม.3+000   ถึง กม.3+815 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ผลการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
- ผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-3932
ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ แยกซอย 3
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 2 ช่วงปลาย
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตลาดเหนือ
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนคลองกลาง
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สวนสุขภาพอ่าวลึกเฉลิมพระเกียรติ
- ผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- ผลการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สวนสุขภาพอ่าวลึกเฉลิมพระเกียรติ
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนอ่าวลึก - แหลมสัก กม. 3+815 ถึง กม. 4+240 ระยะทาง 0.425 กิโลเมตร
- ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและ คูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุวรรณฤทธิ์ ซอย 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์