https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

aol2

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา                                                                                      
- สอบราคจ้างเหมาดครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 4
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 1
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทสบาล 1 ซอย 2              และถนนประชาอุทิศ ซอย 5
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนธารโบก
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนคลองกลาง
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สวนสุขภาพอ่าวลึกเฉลิมพระเกียรติ
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนอ่าวลึก -แหลมสััก กม.3+815 กม.4+240 รวมระยะทาง 0.425 กิโลเมตร
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์