https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

aol2

110 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมรถตักหน้า-หลังขุด
109 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  เรื่อง  การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการย้ายสายใยนำแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด(CCTV)
108 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง  การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังขยะ   ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ
107 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  เรื่อง  การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2)และปิดภาคเรียน
106 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  เรื่อง  การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกอ่าวลึกใต้
105 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน
104 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างการจัดซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค เพื่อจัดถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
103 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
102 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน
101 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคกลางโครงการก่อสร้างผนัง ค.ส.ล.คลองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
100 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐาน
99 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี 2563 (นักกายภาพบำบัด)
98 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ แยกซอย 3
97 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงแซมตลาดสดเทศบาล(ตลาดใต้)
96 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
95 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่องการกำหนกราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล(ตลาดเหนือ)
94 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 และปิดภาคเรียน 
93 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
92 -ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทสบาลกันสาด(ตลาดเหนือ)
91 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
90 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล (ตลาดเหนือ)
89 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาลบาล (ตลาดเหนือ)
88 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เก็บเงินค่าบริการใช้ที่จำหน่ายสินค้า ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ
87 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี 2563
86 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง กำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
85 - ประกาศเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2562
84 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)                                                            - แบบ ปร.5                                                                                                                                                                                                        - รายละเอียดคุณลักษณะ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง เทศตำบลอ่าวลึกใต้ 
83 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
82 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสุขภาพและสวนสาธารณะของเทศบาล(ทางเดิน - วิ่ง)
81 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการเช่าเครื่องเสียงเวทีกลาง พร้อมด้วย แสง สี เสียง และติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 1 ชุด
80 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างทำซุ้มทางเข้างานรักอ่าวลึก งานตกแต่งเวทีกลาง จำนวน 1 งาน
79 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างทำซุ้มไม่ไผ่ จำนวน 60 ชุด และแคร่ไม้ไผ่ จำนวน 10 ชุด
78 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนคลองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
77 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภันณ์สำนักงาน ประเภทผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 27 ชุด
76 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภันฑ์การศึกษา ประเภทโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 100 ชุด
75 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังขยะสาธารณะ
74 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ชุมชนคลองกลาง
73 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด
72 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดรากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 27 ชุด
71 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล(ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง)
70 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาสวนสุขภาพและสวนสาธารณะของเทศบาล(ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง)
69 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
68 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยลุงมล 
67 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนประสานมิตร ซอย 10  
66 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และปิดภาคเรียน
65 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
64 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังขยะสาธารณะ 
63 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างเหมาไถเกลี่ยขยะและฝังกลบขยะ(ครั้งที่2)
62 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปลูกในสวนสุขภาพอ่าวลึกเฉลิมพระเกียรติ
61 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการจัดเก็บเงินค่าใช้ที่จำหน่ายสินค้า ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า
60 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
59 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตาม โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้
58 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปกิบัติงานใน โรงเรียนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ และศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ จำนวน 10 อัตรา
57 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
56 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมตลาดสดเทศบาล(ตลาดเหนือ) หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
55 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสันติราษฏร์ ซอย 2 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
54 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนประสานมิตร ซอย 4 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
53 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
52 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3,4,7 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่   - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
51 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 และปิดภาคเรียน
50 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3,4,7 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
49 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
48 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างมีความประสงค์จะจ้างเหมาไถเกลี่ยขยะและฝังกลบขยะ ตามโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะตามหลักสุขาภิบาล
47 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา 
46 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาล ประจำปี 2561 
45 - ประกาศเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ (ถ้ำคลัง)
44 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
43 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (ชั้นล่าง) 
42 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
41 - ประกาศเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ ซอย 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
40 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Pavement ln-Place Recyccling ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก กม.2+115 ถึง กม.3+000  
39 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้าริมถนนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  
38 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้
37 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดภาคเรียน  
36 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาดูแลสวนสุขภาพอ่าวลึกเฉิมพระเกียรติและเกาะกลางถนนเพชรเกษม 4  
35 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานของเทศตำบลอ่าวลึกใต้ และโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2561 
34 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี 2561 
33 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน กองการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ จำนวน 8 อัตรา 
32 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา 
31 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายหน้าศูนย์ CLC 
30 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล (ตลาดเหนือ) 
28 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลฯ 
27 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม  
26 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด  
25 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน     4 เครื่อง
24 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณธหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
23 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
22 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
21 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 และถนนประชาอุทิศ ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
20 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนอ่าวลึก - แหลมสัก จาก กม.3+000 ถึง กม.3+815 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
19 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 2 ช่วงปลาย หมู่ที่7 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
18 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
17 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
16  - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเขตเทศบาลบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ี จำนวน 3 โครงการ
15 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
14 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนอ่าวลึก - แหลมสัก ระยะทาง 85 เมตร ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
13 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่องระกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
12 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 80-8930 
11 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
10 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่                                                                                                                                                                                      
 9 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 3 ช่วงปลาย หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 8 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนประสานมิตร ซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
 7 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล.แยกถนนรวมมิตร ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 6 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุวรรณฤทธิ์ ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 5 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ
 4 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ถนนรวมมิตร ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 3 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
 2 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการทาสีอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 1 - ประกาศเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่