52 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3,4,7 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
51 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 และปิดภาคเรียน
50 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3,4,7 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
49 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
48 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างมีความประสงค์จะจ้างเหมาไถเกลี่ยขยะและฝังกลบขยะ ตามโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะตามหลักสุขาภิบาล
47 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา 
46 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาล ประจำปี 2561 
45 - ประกาศเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ (ถ้ำคลัง)
44 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
43 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (ชั้นล่าง) 
42 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
41 - ประกาศเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ ซอย 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
40 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Pavement ln-Place Recyccling ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก กม.2+115 ถึง กม.3+000  
39 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้าริมถนนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  
38 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้
37 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดภาคเรียน  
36 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาดูแลสวนสุขภาพอ่าวลึกเฉิมพระเกียรติและเกาะกลางถนนเพชรเกษม 4  
35 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานของเทศตำบลอ่าวลึกใต้ และโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2561 
34 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี 2561 
33 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน กองการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ จำนวน 8 อัตรา 
32 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา 
31 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายหน้าศูนย์ CLC 
30 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล (ตลาดเหนือ) 
28 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลฯ 
27 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม  
26 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด  
25 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน     4 เครื่อง
24 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณธหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
23 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
22 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
21 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 และถนนประชาอุทิศ ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
20 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนอ่าวลึก - แหลมสัก จาก กม.3+000 ถึง กม.3+815 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
19 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 2 ช่วงปลาย หมู่ที่7 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
18 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
17 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
16  - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเขตเทศบาลบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ี จำนวน 3 โครงการ
15 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
14 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนอ่าวลึก - แหลมสัก ระยะทาง 85 เมตร ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
13 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่องระกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
12 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 80-8930 
11 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
10 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่                                                                                                                                                                                      
 9 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 3 ช่วงปลาย หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 8 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนประสานมิตร ซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
 7 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล.แยกถนนรวมมิตร ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 6 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุวรรณฤทธิ์ ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 5 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ
 4 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ถนนรวมมิตร ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 3 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
 2 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการทาสีอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 1 - ประกาศเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่