https://www.cialispascherfr24.com/

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

 

                           

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารส่วนราชการ  ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารส่วนราชการ  ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารส่วนราชการ  ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารส่วนราชการ  ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558