ผลคะแนนการประเมิน(coer temam)

- ผลคะแนนการประเมิน(LPA) 2560
- ผลคะแนนการประเมิน(coer temam) 2559  
- ผลคะแนนการประเมิน(coer temam) 2558