แผนปฏิบับัติการป้องกันทุจริต 4 ปี /คู่มือ

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 )                   
- คู่มือ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน     
- แนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน