https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

แผนพัฒนา 3 ปี

- แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่  1 บทนำ
ส่วนที่  2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่  3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสูการปฎิบัติ
                - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)
                - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
                - บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
- แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
สารบัญ
สรุปโครงการตามยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
 
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่  1 บทนำ
ส่วนที่  2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่  3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสูการปฎิบัติ
              - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนสามปี (พ.ศ.2559-2561))
                - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
                - บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล