แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้

แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           - ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           - รายละเอียดยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติ
            - สรุปโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
            - รายละเอียดโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
            - รายละเอียดโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
           - รายละเอียดโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผล