https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 


แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เพิ่มเติม(ฉบับที่1) 


แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม(ฉบับที่1)

1.คำนำ

2.สารบัญ

3.เหตูผลและความจำเป็น

4.1ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

4.2ตารางบัญชีสรุปโครงการ แบบ ผ.07

4.3รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

4.4รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

4.5รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.03

4.6 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08


แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม(ฉบับที่2)

1.คำนำ

2.สารบัญ

3.เหตูผลและความจำเป็น

4.1ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

4.2ตารางบัญชีสรุปโครงการ( แบบ ผ.07)

4.3รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

4.4รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

4.5รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.05)

4.6บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. 08)

4.7รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา


แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           - ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           - รายละเอียดยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติ
            - สรุปโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
            - รายละเอียดโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
            - รายละเอียดโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
           - รายละเอียดโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผล