แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดชื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (อาหารเสริม)  
- เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)
แผนการจัดหาพัสดุ  
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [-ประกาศ]
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง  
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559