https://www.cialispascherfr24.com/

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

 

                           

แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดชื้อ-จัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (อาหารเสริม)  
- เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)
แผนการจัดหาพัสดุ  
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [-ประกาศ]
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง  
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559