https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

 รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน

 


รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน  มิถุนายน 2563 
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562

 

 

งบแสดงสฐานะการเงิน

- งบการเงิน งวดปีงบประมาณ 2562
- งบการเงิน งวดปีงบประมาณ 2561
- งบการเงิน งวดปีงบประมาณ 2560
- งบการเงิน งวดปีงบประมาณ 2559

แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดชื้อ-จัดจ้าง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  จำนวน 2 คัน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (อาหารเสริม)  
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63(อาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 1 ปี63 ช่วง2)
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงย63(อาหารเสริมนมภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา62)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)
แผนการจัดหาพัสดุ  
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63(จัดซื้อรถบรรทุก2 คัน)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปี63(ต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล)
 - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ63(ก่อสร้างคูระบายนำถนนชัยศิริ ม.2)
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [-ประกาศ]
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง  
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559