https://www.cialispascherfr24.com/

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

 

                           

รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

รายงานรับจ่าย เดือน ตุลาคม 2561


 

รายงานรับจ่าย เดือน กันยายน 2561

รายงานรับจ่าย เดือน สิงหาคม 2561

รายงานรับจ่าย เดือน กรกฎาคม 2561

รายงานรับจ่าย เดือน มิถุนายน 2561

รายงานรับจ่าย เดือน พฤษภาคม 2561

รายงานรับจ่าย เดือน เมษายน 2561

รายงานรับจ่าย เดือน มีนาคม 2561

รายงานรับจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานรับจ่าย เดือน มกราคม 2561

รายงานรับจ่าย เดือน ธันวาคม 2560

รายงานรับจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2560

การจัดทำงบรายรับ- รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

รายงานงบรายวัน-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

การจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน  มกราคม พ.ศ.2560

รายงานงบรายวัน-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2559

การจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน  ตุลาคม พ.ศ.2559


รายงานงบรายวัน-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน  พ.ศ 2559

รายงานงบรายวัน-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

รายงานงบรายวัน-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2559

รายงานงบรายวัน-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560