https://www.cialispascherfr24.com/

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

 

                           

รายรับ - รายจ่าย

สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน  
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560      
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560  
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560  
- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560  
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559   
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559  
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  
   
สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปี  
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง สรุปรายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2560  
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง สรุปรายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2559