https://www.cialispascherfr24.com/

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

 

                           

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2562  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2559