https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

แผนดำเนินงานประจำปี

 

แผนดำเนินงานประจำปี 2563


แผนดำเนินงานประจำปี 2562

1.คำนำ

2.สารบัญ

3.บทนำ

4.บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา  กิจกรรมและงบ

5.บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ

6.บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำ

7.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ


แผนดำเนินงานประจำปี 2561

-ประกาศ

-คำนำ

-สารบัญ

-ส่วนที่ 1

-ส่วนที่ 2


แผนดำเนินงานประจำปี 2560

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 


 

แผนดำเนินงานประจำปี 2559

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 


 

แผนดำเนินงานประจำปี 2558

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ