https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

aol2

ข่าวการชำระภาษี

 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง

 ให้เจ้าของป้ายซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2561

 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในเขตเทศบาล

หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเข่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการประเมินค่ารายปี เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งจะต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประะจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งจะต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประะจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่