https://www.cialispascherfr24.com/

 

                           

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

35 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
34 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ และทรัพสินชำรุด เสื่อมสภาพ
33 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 15 รายการ
32  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 43 รายการ                                                                                           - รายละเอียดแนบท้าย
31  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลเช่าห้องน้ำ - ห้องสุขา ในตลาดเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 7 (ตลาดเหนือ) และห้องน้ำ -ห้องสุขา ในสวนสุขภาพอ่าวลึกเแลิมพระเกียรติ
30  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลเช่าห้องน้ำ - ห้องสุขา ในตลาดเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 7 (ตลาดเหนือ) และห้องน้ำ -ห้องสุขา ในสวนสุขภาพอ่าวลึกเแลิมพระเกียรติ
29  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
28  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อราชการเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
27  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล 
25  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
24  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
23  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 3 อัตรา 
22  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
21  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง จ้างเหมาบริการเก็บเงินค่าบริการใช้ที่จำหน่ายสินค้า ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าขยะมูลฝอย
20  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
19  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559
18  ประกาศเทศบาลตำบลอ่า่วลึกใต้ เรื่อง รับสมัครบุลคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
17  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
16  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง มาตรฐานบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสีย
15  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
14  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อราชการเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
13  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายชื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
12  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
11  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
10  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
9  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศราชชื่อพนักงานครูเทศบาล ผู้รับการสอบคัดเลือก ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาน  ศึกษาในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
8  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
7  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อพนักงานคูเทศบาล ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษา เทศบาล  ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ้าวลึก จังหวัดกระบี่
6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษา  ในตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา
4  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษาในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ      สถานศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเถออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
3  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
2  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
1  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรืิ่อง มอบอำนาจนายกเมศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน