https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ทำกิจกรรมภาคเรียนที่ 2

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ทำกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี โดยคณะเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กิจกรรมสันทนาการ โดย อ.มะลิวัลย์ ป่านเทพ และการพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ การฝึกการรำไทเก็ก โดย นางพิศสุดา แซ่เตีย ประธานชมรมไทเก็ก