https://www.cialispascherfr24.com/

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

 

                           

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ่าวลึกใต้น่าอยู่

                   แนวทางการพัฒนา

                       ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

                   ๑.๒ การพัฒนาการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๑.๓ การพัฒนาการศึกษา  ให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

                   ๑.๔ การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค

                   ๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส

                   ๑.๖ การเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น และการศาสนา 

                   ๑.๗ การพัฒนาและส่งเสริมองค์กรชุมชน  และสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

                   ๑.๘ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม

                   ๑.๙ การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกาย

                   ๑.๑๐ การพัฒนาระบบการทำงาน  พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ

                   ๑.๑๑ การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรม

                   ๑.๑๒ การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   ๑.๑๓ การพัฒนาข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

                   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก

                   แนวทางการพัฒนา

                   ๒.๑ การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการท่องเที่ยว

                                                ๒.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน